lamindb.dev.datasets.file_fcs#

lamindb.dev.datasets.file_fcs()#

Return fcs file example.

Return type:

Path