lamindb.dev.datasets.file_mini_csv#

lamindb.dev.datasets.file_mini_csv()#

Mini csv file.

Return type:

Path